Velika Britanija

OBMOČJE DRUŽINE

VICKY LEIGH – PROGRAMSKA VODJA FAMILY ZONE IN DR. KIRSTIN KERR


Izziv

Vsak izmed okrajev v severnem Manchestru v VB spada v 1 % najbolj deprivilegiranih na nacionalni ravni, področji območja družine (Family Zone) Collyhurst in Harpurhey pa sestojita iz najvišje uvrščenih LSOA-jev1 v Angliji.

Prostorska koncentracija revnih posameznikov na tem območju je neposredno povezana s šibko oskrbo s temeljnimi javnimi storitvami. Neustrezna oskrba zasebnega in javnega sektorja slabi vezi z zunanjimi mrežami ter s priložnostmi in z rešitvami, ki jih te lahko ponudijo otrokom in njihovim družinam. Zato so vsi otroci, ki živijo na tem območju, ne glede na dogodke v njihovih osebnih življenjih, samodejno deprivilegirani zaradi učinkov območja, vendar pa so zaradi nizke ravni ekonomske dejavnosti življenja pomembnega dela otrok v severnem Manchestru zapletena in boleča, njihove možnosti v prihodnosti pa pod vprašajem.

Številni izmed teh otrok izkušajo odsotnost zaželenih pozitivnih pogojev, kot so: dosledna dobava hranljive prehrane, čist, udoben in opremljen dom, pozitivna razmerja, vesele družinske izkušnje ter oskrba z igralno in učno opremo. Za mnoge med njimi pa obstoječe razmere še poslabšuje aktivna prisotnost neželenih dejavnikov, kot so: kriminal, družinsko nasilje, tvegana vedenja, bolezni, nesreče, prezgodnja smrt in nosečnost. Vsi ti dejavniki prispevajo k družinski realnosti, ki je preveč fluidna in nestabilna. Člani družine lahko nenadoma izginejo ali pa jih nadomestijo osebe, ki so otroku očitno tuje. Otroci v teh situacijah pogosto kažejo znake stresa in anksioznosti, žalost, molk in strah. Zato ne preseneča, da ti otroci ne napredujejo enako kot njihovi vrstniki, ki živijo v premožnejših razmerah. Prav tako ne preseneča, da v severnem Manchestru šole same, čeprav med seboj sodelujejo, v okvirih šolskih zidov ne morejo storiti dovolj, da bi omilile tveganja, ki izvirajo zunaj njih.

Območje družine kot odziv na deprivilegiranost območja in njene učinke na otroke, mladostnike in na njihove družine odseva spoznanja, pridobljena v zadnjih dvajsetih letih regeneracije, ne le v severnem Manchestru, ampak tudi skozi druge nacionalne in mednarodne projekte, še posebej skozi model Otroške cone v Harlemu (Harlem Children Zone) v New Yorku.

Odziv

Primaren fokus območja družine predstavljajo otroci z zgoraj omenjenega območja, ki so stari od 0 do 19 let. Njen temeljni cilj je zagotoviti najboljše ekonomske in izobraževalne izide za te otroke v kontekstu srečnega, varnega in nepozabnega otroštva. Predlagan program območja družine ima tri področja. Prvo predstavljata otrokov neposreden dom in družinski kontekst, kar omogoča prepoznavanje, grajenje ter krepitev prednosti in odpornosti. Drugo področje se nahaja v okviru raznolike edukacijske oskrbe, v sklopu katere sistem sledenja in intervencije omogoča učinek cevi (pipeline effect) ne glede na to, kje se otrok šola. Sistem bo skušal zagotoviti napredek otrok, starih od 0 do 19 let, na treh ravneh: na ravni akademskih dosežkov, osebnega razvoja in zdravja. To bo omogočil sistem spremljanja njihovih individualnih poti in prepoznavanja trenutkov, ko lahko napredek zastane, naloga sistema pa bo tudi, da otroka usmeri nazaj na pričakovan trajektorij napredka. Tretje področje pa predstavlja lokalna skupnost, ki bo ponujala inovativne in dinamične programe najprej na ravni lokalne skupnosti, segala pa bo tudi v sfero šole in doma.

Pričakovani izidi

Naslednjih šest izidov izraža upanje, ki ga imamo za vse otroke na območju: • Otroci območja družine bodo deležni več vrst podpore in bodo odporni na učinke področnih in osebnih deprivilegiranosti.

• Vsi otroci območja družine bodo dosegli dober ali boljši akademski napredek na vsaki od ključnih ravni edukacije.

• Otroci bodo fizično, socialno in čustveno varni in zdravi.

• Otroci si bodo lahko zagotovili zaposlitvene možnosti po njihovi izbiri.

• Otroci bodo zmogli prispevati skupnosti.

• Otroci in njihove družine bodo imeli pozitivna stališča o življenju znotraj območja družine.

Ključni partnerji

Območje družine usmerja skupina združenih agencij, znanih pod imenom Project 10, Ltd., kar se pomembno razlikuje od drugih sodelovalnih ali večagencijskih programov. Edinstveno razmerje organizacije izvira iz zakonske entitete inkorporirane dobrodelne organizacije, ki so jo agencije ustvarile skupaj. Strokovnjaki, ki upravljajo združbo, prihajajo od številnih in raznolikih organizacij, ki trenutno delujejo v severnem Manchestru z namenom zagotavljanja najboljših izidov za mlade. Vključene organizacije so: HMG Paints, GP Surgery, Sure Start at Collyhurst Nursery, St Malachy’s RC Primary School, Holy Trinity CE Primary School, Manchester Communication Academy and Manchester Communication Primary Academy, Manchester Adult Education Service, Manchester College, Manchester University, North Manchester Regeneration Team, Northwards Housing Association, Manchester City Council Early Help, Manchester City Housing Department, Once Upon a Time, Ltd., Places for People Housing Association, Collyhurst and Harpurhey Tennants And Residents Association, Barnardos, Factory Youth Zone in YPAC Youth Service.

Organizacije v sklopu Project 10 bodo zagotovile, da bo pristop območje družine spet z njihovimi obstoječimi procesi in s sistemi ter široko deljen z drugimi oskrbovalci. To bo zagotovilo trajno in vzdržno ponudbo, na katero ne bodo vplivale ravni financiranja. Območje družine bo tako trajno. Organizirana bo tako, da ne bo delovala le del dneva ali tedna, ampak celotno leto. Delovanje se tako ne bo ustavilo, ko se ugasnejo luči ali ko se strokovnjaki ob koncu delovnega dne odpeljejo domov. Da bi bila uspešna, mora območje družine predstavljati celoten severni Manchester.

Odziv na inovacijo

Na lokalni ravni smo pristopili k številnim šolam iz severnega Manchestra, s katerimi smo že sodelovali, v celoti pa smo oblikovali sodelovanje s sedemnajstimi šolami: z enim vrtcem in s 16 osnovnimi šolami.2

Odziv je bil zelo pozitiven, skupaj pa razvijamo številne projekte. Med posamezniki, ki projekte vodijo na posamezni šoli, obstojita nabor skupnih vrednot in ciljev ter pristen občutek, da postajamo prava ekipa. Družine, ki živijo na tem območju, so »naše« družine. Čutimo kolektivno odgovornost za zmanjševanje razkoraka in blaženje učinka, ki ga ima deprivilegiranost na to območje.

Sodelovanje šol v območju družine ne terja njihovega finančnega vložka, so pa šole iz ponujenega ogromno pridobile. Ponudbo trenutno sestavlja 10 programov, šole pa same izbirajo, v katerem izmed njih bodo sodelovale. Nekatere sodelujejo pri vsakem elementu, spet druge pa se odločijo, da bodo svoje delovanje omejile glede na lastne kapacitete in potrebe družin.

Trenutni položaj območja družine v severnem Manchestru

V nadaljevanju predstavljamo kratek pregled programov, ki so trenutno na voljo šolam in družinam v okviru Območja družine.

V sklopu Sodelovanje z gozdno šolo (The Forest School Collaboration) sodeluje deset šol. Uspelo nam je zbrati 120.000 £, s katerimi smo pokrili stroške razvijanja sedmih lokacij in stroške usposabljanja dvajsetih praktikov tretje stopnje gozdnih šol. Sredstva smo pridobili iz različnih virov; med drugimi so prispevali Tesco Bags of Help, Big Local, Big Lottery in Places for People. Gozdna šola otrokom omogoča, da so aktivni in se učijo zunaj, izvrstna pa je tudi za razvoj govornih in jezikovnih spretnosti pa tudi za gradnjo samozavesti, odpornosti in razvoj spretnosti timskega dela. Lokacije so v uporabi med šolskim dnem in so odprte za dogodke, v katere se vključuje tudi skupnost in se odvijajo redno čez celotno leto.

Program Srečno do konca dni (Happpily ever after) je priložnost za starše, da sodelujejo s šolami brez specifične agende, pri čemer se lahko razvijajo prava razmerja. To bo ustvarilo okolje za pristno starševsko skupino, ki omogoča vzajemno koristno socialno povezovanje in mrežo podpore. Arhiviramo osebne zgodovine in proslavljamo bogato kulturo tega področja.

Program Tukaj in zdaj (Here and now) smo razvili kot odziv na učinke revščine. Redno prepoznavamo otroke, ki nimajo dostopa do ustrezne hrane, oblačil, varne namestitve in osnovne opreme. Projekt nam je omogočil vzpostavljanje razmerij s partnerskimi organizacijami, ki so nam omogočile vzpostavitev varnega, podpornega prostora, v katerem imajo ljudje dostop do prenosnih računalnikov in interneta, s katerima se lahko prijavijo za socialno pomoč, namestitev ali zaposlitev in v katerem so tedensko na voljo osnovni prehranski izdelki z daljšim rokom trajanja, za nekatere pa je na voljo tudi oskrba s pohištvom in z belo tehniko. Prav tako smo prek referenčnega sistema z ravnatelji in družinskimi delavci na vsaki izmed sedemnajstih šol za božič priskrbeli pakete igrač za 876 otrok.

Na desetih šolah pilotiramo tudi področni sistem Šolski sledilec (School Tracker). Ob predpostavki, da področna in osebna deprivilegiranost vplivata na dosežke in napredek otrok, bodo morale šole v območju družine ustvariti univerzalno ponudbo, ki bo zmogla te učinke ublažiti. V nekaterih primerih bodo potrebni tudi dodatna podpora in intervence. Prej kot lahko interveniramo, učinkovitejše bo blaženje omenjenih učinkov.

Določili smo prelomne točke na področjih zdravja, vedenja in obiskovanja pouka; če otrok na kateri koli izmed teh točk popusti in to že kaže vpliv na njegov napredek pri matematiki in angleščini, bodo starši ali skrbniki povabljeni na družinski sestanek, s katerim bomo skušali skupaj usmeriti otroka na pravo pot. Dostopamo lahko do cele palete podpore, ki jo lahko ponudimo ne le otroku, ampak tudi njegovi družini.

Kulturni program (The arts programme) smo vzpostavili z namenom povečevanja dostopnosti kulturnih izkušenj in z namenom odpravljanja nekaterih ovir, ki se pri tem trenutno pojavljajo. Vzpostavili smo partnerstva, ki so v območje pripeljala orkestralne izvedbe, ki so bile na voljo zastonj ali po zelo nizki ceni, kar nam je omogočilo, da smo v tem letu razdelili 700 brezplačnih vstopnic za glasbene ali gledališke dogodke.

Šolsko cono (School zone) smo razvili na pobudo šol. Prek skupin za profesionalni razvoj učiteljev ta program omogoča izmenjavo spretnosti in znanj, ki so na tem območju že prisotni. Ponudili smo nove učne priložnosti za učence nižjih razredov osnovnih šol (primary school), ki jim pomagajo pri pripravi na višje razrede.3

Skupno učenje

Očitno je, da obstojijo tudi druga območja, ki kot odziv na območno deprivilegiranost razvijajo conam oziroma središčem podobne pristope, čeprav vseh ne vodijo šole. Obstojijo cone, ki jih usmerjajo lokalni zavodi, namestitvena združenja, univerze ali organizacije v skupnosti, zato smo za sodelovanje z drugimi območji in organizacijami vzpostavili Mrežo skupnosti VB (Community Netwrok UK), ki omogoča deljenje izkušenj in medsebojno učenje. Mreža je nastopno konferenco gostila februarja 2017 in se sešla trikrat letno. Članstvo v mreži je naraslo in vključuje predstavnike iz celotne Velike Britanije, vključujoč Belfast, Glasgow, London, Newcastle in Manchester.


1. Lower layer Super Output Area (LSOA) je lestvica deprivilegiranosti oziroma deprivacije na manjših območjih v Angliji (pridobljeno s https://data.gov.uk/ dataset/8f601edb-6974-417e-9c9d-85832dd2bbf2/english-indices-of-deprivation-2015-lsoa-level, 1. 12. 2018 – op. prev.).

2. Med osnovnimi šolami je šlo za 15 šol, v katerih se šolajo učenci in učenke, stari od 5 do 11 let (primary school), ter ena šola, v kateri se šolajo učenci in učenke, stari od 11 do 16 let (secondary school).

3. Gl. zgornjo opombo o šolskem sistemu v Angliji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.